วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประกวดผลงานของครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

การประกวดผลงานของครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     ตามหนังสือคำสั่งของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ที่ ๐๔๓๕ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดนโยบายให้ทุกแผนกมีการสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม งานวิจัย และสื่อการสอน เข้าประกวดผลงานของครู บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลรางวัลดังต่อไปนี้


๑. ประเภทงานวิจัย
รางวัล
ชื่อผลงาน
วิจัย
คะ
แนน
ครูเจ้าของผลงาน
เหรียญเงิน
๑. การพัฒนาและการใช้ประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๓ รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๒๑
๘๕
นายองอาจ หะรินสวัสดิ์
๒. การพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๑๐๗
๘๑
นายประเสริฐ สุขเกษม
๓. การเปรียบเทียบผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาพัลส์เทคนิค รหัสวิชา ๓๑๐๕-๒๐๐๒
๘๑
นายบัญชา สุริยอักษร
๔. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๒๐๕
๘๑
นายมนัสชัย วิจิตรโชติ
เหรียญทองแดง
๑. การพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (แบดมินตัน) รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๐๑
๗๗
นายบันเทิง โอฬาลึก
๒. การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ช่วยสอนในวิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ๒๑๐๒-๒๑๐๒
๗๖
นายอลงกรณ์ ไชยทิพย์
๓. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๗ โดยใช้เทคนิค TGT (Team – Game - Tournament)
๗๓
นางสาวสมหญิง ธรรมลา
๔. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๑๑๒ เรื่อง ทรานซิสเตอร์
๗๓
นายปพน ฐิตาภรณ์
ชมเชย
๑. การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อครูผู้สอนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๐๑
๖๕
นายกอบวิทย์ ใจอาจ
๒. การพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดิจิตอลประยุกต์ เรื่องระบบเลขฐานและรหัส
๖๒
นางสาวธัญลักษณ์ หมีโชติ
๓. การใช้ระบบครูที่ปรึกษาเพื่อดูและช่วยเหลือนักเรียนและการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
๖๒
นายชาติชาย มังกโรทัย
๔. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนแผนกช่างก่อสร้างชั้นปีที่ ๒
๖๑
นายคำรณ คล้ายเจ๊ก
๕. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาช่างยนต์
๖๑
นายวุฒิกรณ์ จิกากร
๖. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
๖๑
นายธนศิษฐ์ เลิศโรจน์ชวกุล
๗. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๑๐๐-๑๐๐๕
๖๑
นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
ไม่ได้รับรางวัล
๑. การศึกษาสาเหตุการไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
๕๗
นายทวี ศรึสุขใส
๒. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน รายวิชาออกแบบเครื่องจักรกล รหัสวิชา ๓๑๐๐-๐๑๑๘
๕๗
นายธีรพงศ์ จิรประเสริฐวงศ์
๓. การศึกษาผลการเรียนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ของนักเรียนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน
๕๗
นายสุริโย บุญเจริญ
๔. การศึกษาผลการเรียนการถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กเบนซิน ของนักเรียน ที่เรียนวิชางานเครื่องยนต์เล็ก โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน
๕๗
นายประพัทธ์ บุญเซี่ยม
๕. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน รายวิชางานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี (๒๑๐๒-๒๑๑๐)
๕๗
นายณัฐพล ใบลี
๖. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายในวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
๕๔
นายทนงศักดิ์ ยอดพานิช
๗. การศึกษาทัศนคตินักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
๕๔
นายพิทักษ์ วิทธิเสรี
๘. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
๕๐
นางสาวสิริพร สุวรรณโชติ
๙. การพัฒนาทักษะด้านการฟังของนักเรียนชั้น ปวช. ๑ สาขาเครื่องกลโรงงาน กลุ่ม ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
๕๐
นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง
๑๐. การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาช่างยนต์ กลุ่ม ๑-๒ โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕๐
นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย
๑๑. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
๕๐
นายวิรัตน์ พานทอง
๑๒. การใช้การสื่อการสอนใบงาน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่องการบริการหัวฉีดดีเซล
๔๖
นายกฤษณะ แจ่มโสภณ
ไม่พิจารณารางวัล (เพราะเป็นของกรรมการและเลขานุการ)
การศึกษาเปรียบเทียบการสอนการศึกษาด้วยตนเองจากสื่อเว็บบล็อกแบบบรรยาย เรื่องเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา สำหรับนักเรียนในรายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
-
นายวัลลภ มากมี


๒. ประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
รางวัล
ชื่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
คะ
แนน
ครูเจ้าของผลงาน
เหรียญเงิน
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดฝักสด (๒ in ๑)
๘๓
นายพนัสชัย อุบลวัตร
เหรียญทองแดง
๑. เครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม
๗๘
นายวิสิษฏ์ พึ่งเจริญ
๒. ผนังขวด
๗๗
นายจรัญพงศ์ ศักดิ์เรืองงาม
๓. เครื่องกวนอเนกประสงค์
๗๕
นายพิทักษ์ สถาพรวจนา
๔. เครื่องล้างล้อรถยนต์
๗๔
นายวิสูตร ชำนาญกิจ
๕. เครื่องดัดเหล็กกล่องขนาด ๑ นิ้ว
๗๔
นายชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ
๖. เครื่องขอดเกล็ดปลา
๗๒
นายธีรพงศ์ จิรประเสริฐวงศ์
๗. เครื่องเด็ดก้านพริก
๗๑
นายวสันติ์ ไล้ปิตา
ชมเชย
๑. เครื่องสลัดน้ำดอกดาวเรือง
๖๘
นายกรณภพ หอมหวล
๒. เครื่องบดขวดแก้ว
๖๗
นายวันดี เชิดฉาย
๓. การพัฒนาการเรียนการสอน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัส ๒๑๐๑-๒๑๐๓
๖๕
นายประโยชน์ เส็งสาย
๔. แพราว (Raft)
๖๐
นายพนัสชัย อุบลวัตร
๕. รถตีเส้นสนาม
๖๐
นายณรงค์ บุญเต็ม
ไม่พิจารณารางวัล (เพราะเป็นของกรรมการและเลขานุการ)
Pull & Push
-
นายวัลลภ มากมี


๓. ประเภทสื่อสร้างสรรค์
รางวัล
ชื่อผลงาน
สื่อสร้างสรรค์
คะ
แนน
ครูเจ้าของผลงาน
เหรียญเงิน
๑. E-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี (๒๑๐๒-๒๑๐๗)
๘๒
นายสมฤกษ์ อินทร์เจริญ
๒. การสาธิตการทำเครื่องประดับอัญมณี สร้อยข้อมือเงินประดับนิล
๘๐
นายศักดิ์ดา ชินวงศ์
เหรียญทองแดง
๑. การพัฒนาเว็บไซด์ เรียนภาษาไทยกับครูปานจิตร มังกโรทัย
๗๘
นางปานจิตร มังกโรทัย
๒. การพัฒนาเว็บไซด์ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๑๐๐-๑๐๐๑
๗๗
นายอำนาจ เกตุแก้ว
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

ผลการประกวดผลงานของครู

ผลการประกวดผลงานของครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
          ตามหนังสือคำสั่งของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ที่  ๒๑๔๒ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดนโยบายให้ทุกแผนกมีการสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม งานวิจัย และสื่อการสอน เข้าประกวดผลงานของครู บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลรางวัลดังต่อไปนี้
หมายเหตุ ผู้เป็นคณะกรรมการตัดสินไม่ได้ส่งผลงานเข้าประกวด คือ
๑.  นายนิพลศักดิ์  บุญยุทธสกุล
๓.  นายอภิวัติ  งามสม
๔.  นายวัลลภ  มากมี  (กรรมการและเลขานุการ)


รางวัล
ชื่อผลงาน
ครูเจ้าของผลงาน
รางวัลชนะเลิศ
ชุดจำลองปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
นายพินิต  แก้วพระ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๑. หุ่นยนต์กู้ภัย
นางสาวอำไพ  ไคลมี
๒. เครื่องขัดเครื่องประดับที่เป็นโลหะ
นายศักดา ชินวงศ์
๓. เครื่องบดมันสำปะหลัง
นายวิสูตร  ชำนาญกิจ
๔. เครื่องตัดอลูมิเนียม
นายพนัสชัย  อุบลวัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๑. เครื่องเสียงช่วยสอน แบบที่ ๓
นางอุราวดี  ทันตานนท์
๒. เครื่องดึงลวดกึ่งอัตโนมัติ
นายทวิพจน์  บุญเหลือ
๓. เครื่องดัดท่อกลม
นายชัยวุฒิ  เหล่าวัฒนวรรณ
๔. เครื่องเลื่อยแนวดิ่ง
นายอลงกรณ์  ไชยทิพย์
รางวัลชมเชย
๑. เครื่องป้องกัน Overload, Underload และ Over Current
นายประสาน  ธนะสมบูรณ์
๒. ชุดช่วยสอนขยายเสียงขนาดใหญ่
นายโสวัด  ชาติไธสง
๓. โปรเจ็คเตอร์ ควบคุมด้วยรีโมต
นายบัญชา  สุริยอักษร
๔. ฟังชั่นเจเนอเรเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง
นายมนัสชัย  วิจิตรโชติ
๕. โมเดลบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น ทรงจั่ว แบบที่ ๑
นายคำรณ  คล้ายเจ็ก
๖. แผนผังการทำเครื่องเจาะกระดาษ
นายทวีศักดิ์  คี้วสุคนธ์
๗. สื่อการสอนแม่พิมพ์ตัด
นายพิทักษ์  สถาพรวจนา
๘. ม้าหมุน
นายสุรพล  ศิลป์สาคร

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

รูปภาพประกอบผลงานครูที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 

รางวัลชนะเลิศ “ชุดจำลองปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “หุ่นยนต์กู้ภัย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “เครื่องขัดเครื่องประดับที่เป็นโลหะ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “เครื่องบดมันสำปะหลัง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “เครื่องตัดอลูมิเนียม”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “เครื่องเสียงช่วยสอน แบบที่ ๓”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “เครื่องดึงลวดกึ่งอัตโนมัติ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “เครื่องดัดท่อกลม”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “เครื่องเลื่อยแนวดิ่ง”

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย “เครื่องป้องกัน Overload, Underload และ Over Current”

รางวัลชมเชย “ชุดช่วยสอนขยายเสียงขนาดใหญ่”

รางวัลชมเชย “โปรเจ็คเตอร์ ควบคุมด้วยรีโมต”

รางวัลชมเชย “ฟังชั่นเจเนอเรเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง” 

รางวัลชมเชย “โมเดลบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น ทรงจั่ว แบบที่ ๑”

รางวัลชมเชย “แผนผังการทำเครื่องเจาะกระดาษ”

รางวัลชมเชย “สื่อการสอนแม่พิมพ์ตัด”

รางวัลชมเชย “ม้าหมุน”